Meggle Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Bevezetés

Köszönjük, hogy látogatásával megtisztelte oldalunkat. Fontos számunkra a honlapunkra látogatók személyes adatainak védelme, ezért minden intézkedést megtettünk, hogy azok felhasználása és feldolgozása során szabályszerűen járjunk el. Jelen webhelyet a Meggle Hungary Kft. (székhelye: 1147 Budapest, Gyarmat u. 99/B.) kezeli. A webhely megnyitásával Ön elfogadja a webhely felhasználásával kapcsolatban előírt, jelen jognyilatkozatban szabályozott feltételeket.

Korlátozott felelősségi nyilatkozat

A tartalmak előállításában a Meggle Hungary Kft vett részt. A webhelyen közölt információk tartalmáért és helyességéért a Meggle Hungary Kft. nem vállal semmilyen felelősséget, A Meggle Hungary Kft. nem garantálja az adatok, szövegek, ábrák, hivatkozások, pontosságát és teljességét. A Meggle Hungary Kft. előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztathatja a tartalmat vagy az abban leírt termékeket. A Meggle Hungary Kft. nem vállal kötelezettséget a weboldalon közzétett adatok vagy egyéb anyagok frissítéséért.

A tartalmak felhasználása során felmerülő kockázatokat kizárólag a felhasználó viseli. A weboldal külső weboldalra linkelő kereszt hivatkozásokat tartalmazhatnak. Harmadik fél weboldalain található tartalmakért a Meggle Hungary Kft.nem tartozik felelősséggel.

VÉDJEGYJOGOK ÉS EGYÉB SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

A weboldalon szereplő tartalom, vagyis különösen a szövegek, ábrák, emblémák, ikonok, képek, hangklipek és szoftverek, a Meggle Hungary Kft. tulajdonát képezik, és a német, magyar valamint a nemzetközi és uniós szerzői jogi jogszabályok védelme alatt állnak. A weboldalon található anyagok jogosulatlan használata vagy terjesztése sérti a szerzői jogi, a védjegy- vagy egyéb jogszabályokat, és polgári jogi, illetve büntetőjogi intézkedéseket vonhat maga után.

A weboldalon található tartalom (szöveg, más szellemi tulajdon) a Meggle Hungary Kft előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A weboldal egyes részeit (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag stb.) Ön kizárólag saját felhasználás céljából lementheti vagy kinyomtathatja, de nem válik jogosulttá a Weboldal így többszörözött részének a továbbhasználatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. A Meggle márka- és termékmegjelölések védjegyjogosultja a Meggle Hungary Kft. illetve a Meggle cégcsoport valemelyik tagja. A meggle.hu, domain név a Meggle Hungary Kft.javára bejegyzett. Ezen megjelölések vagy a velük összetéveszthetőségig hasonló megjelölések harmadik személyek által történő bárminemű használata (kivételt képez a weboldalra, termékre vagy a Meggle Hungary Kft.-re hivatkozás), a Meggle Hungary Kft. jogait sérti, melynek védelmében kész haladéktalanul jogi lépéseket tenni. A különböző promóciók, játékok során az Ön által rendelkezésre bocsátott fotók, ötletek tekintetében Ön ingyenes, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, a rendelkezésre bocsátás időpontjában ismert valamennyi felhasználási módra kiterjedő használati jogot enged a Meggle Hungary Kft.-nek. Az Ön által rendelkezésre bocsátott fotók harmadik személyek jogait sem közvetlenül, sem közvetett módon sem sérthetik, valamint Önnek megfelelő jogosultságokkal kell rendelkeznie az elérhetővé tételükre. Amennyiben jelen dokumentum módosításra kerül, Meggle Hungary Kft.megbízásából a Megoldás Most! Kft. a változásokat a weboldalon megfelelően közzéteszi.

Adatvédelem:

Ön a honlapot általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlap egyes részeit regisztráció nélkül látogathatja, és az ott elérhető szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Alkalmanként¬¬¬- regisztrációhoz kötött – nyereményjátékban való részvétele –esetén – önkéntesen, jogszabályi kötelezettség nélkül – személyes adatnak minősülő információkat is meg kell adni. Az adatok megadásával Ön kifejezetten hozzájárul a megadott adatok Meggle Hungary Kft. általi kezeléséhez, feldolgozásához és használatához abban a körben, amely célra Ön megadta, valamint az adatok adatfeldolgozó részére történő továbbításához. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokelvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi. A Meggle Hungary Kft., mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván az Ön adatait. Csak azokat az adatokat tartjuk nyilván, amelyek nyilvántartására Ön előzetesen kifejezett felhatalmazását adta, és olyan terjedelemben, amíg az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához ez elengedhetetlenül szükséges. A regisztráció vagy marketing tevékenység során tudomásunkra jutott személyes adatot biztonságosan tároljuk, azt semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön előzetes, kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, illetve kérheti annak helyesbítését, törlését vagy zárolását az alábbi elérhetősegen: meggle@meggle.hu

Általános szabály, hogy 18 év alattiak személyes adataikat csak szülői vagy gondvidelői engedéllyel adhatják meg az oldalon.


Utolsó módosítás dátuma: 2014-07-09