Meggle nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata valamint adatvédelmi tájékoztatója

2018-12-18
1. Jelen Játékszabályzat a Meggle Hungary Kft. (székhelye: 1155 Budapest, Tóth István u. 136. cégjegyzékszám: 01-09-464-190) által szervezett nyereményjátékának (a továbbiakban: a "Játék") részvételi feltételeit tartalmazza.
A Játék szervezője és a játékban résztvevő Játékosok személyes adatainak kezelője a Meggle Hungary Kft. (továbbiakban: a Szervező/Adatkezelő).
A Játék lebonyolításában közreműködik a Megoldás Most! Kft. (székhely: 1118 Budapest, Otthon utca 23/a, cégjegyzékszám: 01-09-962645), mint a Játék lebonyolításával megbízott reklámügynökség (a továbbiakban: „Társügynökség”/Adatfeldolgozó).

2. A Játék időtartama:

2018. 12. 01. 00:00 – 2018. 12. 31. 23:59


3. A játékban való részvétel feltételei:

A Játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött a 7. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék jelen játékszabályzat 2. pontjában meghatározott időtartam alatt bármelyik magyarországi REÁL Élelmiszer üzlet egyikében alkalmanként legalább 1 500 forint értékben Meggle termékeket vásárol. A promócióban részt vevő REÁL élelmiszer üzletek listája itt található: https://real.hu/uzleteink

A játékra kizárólag Magyarországon bejelentett belföldi lakóhellyel rendelkező játékosok jelentkezhetnek. A 18. életévét be nem töltött személy nevezése érvénytelen. Az adatvédelmi tájékoztató értelmében a Pályázat csak és kizárólag akkor érvényes, ha minden adat helyes, teljes és megfelel a valóságnak. A játékra kizárólag valós személyek vehetnek részt saját nevükkel regisztrálva. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
Adatkezelési tájékoztató jelen Hivatalos játékszabályzat 9. 10. és 11. pontjában található.

4. A játék menete:

A sorsoláson való részvételhez a Játékosnak vásárolnia kell alkalmanként legalább 1 500 forint értékben Meggle termékeket bármelyik magyarországi REÁL Élelmiszer üzletben, és mobiltelefonról SMS-ben a lenti minta szerinti tartalommal és sorrendben beküldeni, a vásárlást igazoló blokk AP kódját, vásárlás pontos dátumát és időpontját, valamint a vásárló Játékos teljes nevét, a 06-30-344-41-40 nem emeltdíjas telefonszámra. (SMS minta: A12345678 2018.12.05. 15:52 Szerencsés Mária)
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos részvételi- és játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti és nyilatkozatot arról, hogy az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismerte.
Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be, azonban egy SMS-ben csak egy Pályázat küldhető be. Újabb Pályázathoz újabb AP kód és vásárlás pontos dátumának beküldése szükséges. Amennyiben a Játékos több vásárlásával is pályázik, a Szervező fenntartja a jogot, hogy nyertesség esetén az összes promócióba nevezett vásárláshoz tartozó eredeti blokkot bekérje, és amennyiben visszaélés gyanúja merül fel, a Játékost kizárja a promócióból.

Internetről, vezetékes telefonról küldött, egyéni azonosításra alkalmatlan egyedi telefonszámot nem tartalmazó SMS-t nem fogadunk el, az a Játékban nem vesz részt. A Játékban kizárólag hazai mobilhálózatokból számkijelzéssel küldött SMS-ek vehetnek részt.

6. Nyertesek, nyeremények, sorsolás:

6.1. Nyeremény

A Játék időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázatok között a szervező kisorsol 30 db 7 db-os edészkészletet, a Tefal H054S544 Elementary edénykészletet.

Egy Játékos csak egy nyereményt nyerhet a nyereményjáték teljes időtartama alatt.
A nyerteseknek minden esetben igazolniuk kell jogosultságukat a nyereményre, vásárlást igazoló blokk eredeti példányát postai úton el kell küldenie a lebonyolító Társügynökség számára.


6.2 Sorsolás időpontja

2019. január 4. 12:00 órakor a társügynökség székhelyén, közjegyző jelenlétében.

A sorsolás módja: véletlenszerű sorsolás (www.random.org)

A sorsolás véletlenszerű módon, elektronikus sorsoló program segítségével történik a Társügynökség 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül. A sorsolás alkalmával, a Társügynökség további 10 tartaléknyertest is kisorsol, akik a húzás sorrendjében szabálytalan pályázat, vagy elérhetetlenség esetén lépnek az eredetileg kisorsolt nyertesek helyébe. Ha ugyanazt a játékost többször kisorsolunk (azonos név és telefonszám), akkor automatikusan új játékost fogunk sorsolni helyette.


6.3. A nyeremények átadása:

6.3.1. A Társügynökség a nyertes Játékosokat a Pályázatukat beküldő telefonszámon SMS-ben értesíti (értesítő SMS) arról a tényről, hogy nyert. A szerencsés nyertesnek 14 nap áll rendelkezésére, hogy az értesítő SMS-re küldendő válasz SMS-ben megadja pontos levelezési címét, amelyre a nyereménye futárszolgálat segítségével eljuttatható. A nyertes játékos a nyereményre nem jogosult, amennyiben: a játékba pályázáskor a telefonszáma nem helyes, vagy a telefonszámon 14 napon belül nem elérhető, vagy a nyertes más okból nem elérhető, továbbá, ha a sorsolás, vagy akár a nyeremény átvétele után egyértelműen bizonyíthatóvá válik, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta, vagy kiderül, hogy a jelen játékszabályzat bármely pontját megsértette, vagy a Szervező által bekért személyes adózási adatokat (név, lakcím) megadását megtagadja. Amennyiben Társügynökség megkeresésére a nyertes 14 napon belül nem reagál, a nyertes helyébe tartaléknyertes lép.

6.3.2. A 6.1. pontban meghatározott nyeremény valamennyi költségét (pl. befizetendő adók) a játék Szervezője, a Meggle Hungary Kft. vállalja.

6.3.3. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

6.3.4. Amennyiben a Játékos a nyereményt nem fogadja el, úgy további vagy helyettesítő ajándékra nem jogosult.

6.3.5. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

6.4. A nyeremény átadásának végső határideje 2019. február 15.7. A nyereményjátékban nem vehetnek részt:

7.1. A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
Az Meggle Hungary Kft. munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ (1) bek. 1. pont.), egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő ügynökség tulajdonosai, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok Ptk. 8:1§ (1) bek. 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.

7.2. A Játékos a Játékból automatikusan kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult amennyiben:
• a Pályázat elküldése során a telefonszáma nem megjelenített,
• a Pályázat nem hazai mobilhálózatról érkezik,
• valószínűsíthető, hogy a játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta,
• jelen játékszabályzat bármely rendelkezését megsérti,
• 18 éven aluli természetes személy.

8. Felelősség kizárás

8.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékos valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli pályázásából, valamint a nyertes részére SMS-ben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő a Játékos – vagy bármely harmadik személy – által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, így ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.
8.2. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

8.3. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azokat az esetet is, ha a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul, vagy ha a Játékot idő előtt befejezni kényszerül.

9. Azáltal, hogy a Játékos a Pályázás során megadja a nevét, telefonszámát, illetve nyertesség esetén lakcímét, a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a megadott adatait a Szervező/Adatkezelő jelen Játék lebonyolítása során kezelje. Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása. Az adatkezelés célja a Játékos azonosítása a játék lebonyolítása során és a nyeremény eljuttatása a nyertes Játékosoknak.

10. A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a Meggle Hungary Kft. (cím: 1155 Budapest, Tóth István u. 136.) Adatkezelő, illetve a Nyereményjáték lebonyolításában közreműködő Megoldás Most Kft. Adatfeldolgozó a nyertesek személyi adatait (név, telefonszám, lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és jogi kötelezettség alapján kezelje és dolgozza fel az adó- és számviteli törvény előírásainak megfelelően.
A Szervező/Adatkezelő, illetve a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő Társügynökség/Adatfeldolgozó kötelezettséget vállalnak arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezelik és dolgozzák fel. Szervezőt/Adatkezelőt nem terheli semmilyen felelősség, ha a nyertes szándékos vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen adatot vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

11.A Pályázással a Játékos automatikusan és egyidejűleg önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait (ideértve név, telefonszám és a nyerteseknél lakcím is) (a továbbiakban: ”Személyes Adatok”) a Meggle Hungary Kft., mint adatkezelő és a Társügynökség, mint adatfeldolgozó, a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) rendelkezései szerint kezelje illetve feldolgozza. A Személyes Adatokat a Szervező/Adatkezelő, valamint az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a fenti feladatok megvalósításában közreműködő munkavállalói ismerhetik meg. A Meggle Hungary Kft. a Személyes Adatokat a megbízottjainak, mint Adatfeldogozóknak (szállító – Fürgefutár.hu Szolgáltató Kft. 1122 Budapest Maros utca 12., IT szolgáltató - Dream Interactive Kft. 1027 Budapest, Medve u. 24. I/1.) jogosult átadni, valamint az illetékes hatóságoknak, amennyiben jogszabály azt előírja, a jogszabályban foglaltak teljes körű betartásával jogosult kiadni.
A Személyes Adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor.
A Meggle Hungary Kft. a fenti adatkezelési céllal a Játékosok Személyes Adatait 2019. március 31-ig és a nyertes Játékosok adatait a számviteli törvény előírásai szerint 8 évig őrzi meg.
Az elektronikus formátumban rögzített Személyes Adatokról biztonsági mentési eljárás részeként másolat készülhet, és ha a másolat nem semmisíthető meg, vagy nem szolgáltatható vissza, a Meggle Hungary Kft. vállalja, hogy a másolatokhoz nem fér hozzá és nem használja fel azt követően, hogy az adatkezelés megszűnik. A Játékos különös gondossággal köteles eljárni, ha a feliratkozással harmadik személyek Személyes Adatait bocsátja a Meggle Hungary Kft. rendelkezésére. Az ilyen adattovábbítás jogi megfelelőségét a Meggle Hungary Kft. nem ellenőrzi, így ezzel kapcsolatban a teljes felelősség a Játékost terheli.
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy Személyes Adatait a fenti célok bármelyikére felhasználják, kezeljék, illetve továbbítsák, és
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához vagy
- az adatkezelés törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy
- a Játékos az adatkezeléshez hozzájárulását visszavonja és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja vagy
- jogszabályban rögzített egyéb esetekben
az adatbázisból való törlését írásban a Megoldás Most! Marketingkommunikációs Kft. 1118 Budapest, Otthon utca 23/A. alatti címre küldött levélben, a borítékon a ”Adatbázis törlés” címszó feltüntetésével, vagy a most@mostmarketing.hu e-mail címen kérheti. Amennyiben a Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását 2019. január 03. napja végéig visszavonja, a 6.2. pontban említett sorsoláson nem vehet részt.
A Szervező továbbá bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését, valamint felhasználásának korlátozását írásban a Megoldás Most! Marketingkommunikációs Kft. 1118 Budapest, Otthon utca 23/A. alatti címre küldött levélben, a borítékon a ”Adatbázis módosítás” címszó feltüntetésével vagy a most@mostmarketing.hu e-mail címen. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Adatvédelmi Törvény 7-9. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Az Adatvédelmi Törvény értelmében azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szervező köteles bizonyítani. Amennyiben a Játékos az Adatvédelmi Törvény szerint kéri személyes adatainak törlését, a Szervező számára a személyes adatok a továbbiakban nem állnak rendelkezésre, így nem lesz módja a továbbiakban bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a személyes adatok törlésére vonatkozó kéréssel a Játékos visszavonhatatlanul és feltétel nélkül azt is kijelenti, hogy a személyes adataival összefüggő adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései.

12. A játékosok a játékra történő jelentkezéssel a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.A szervező a játékszabály módosításának jogát fenntartja.


Kelt: Budapest, 2018. november 6.